Màster d'Investigació Clínica

especialitat en Medicina Respiratòria

CAT

Objectius i perfil de competències

Objectius
 • Formar professionals capaços de treballar en àmbits relacionats amb la recerca en les malalties respiratòries (facetes bàsica, de transferència i/o clínica), de manera que siguin capaços d'afrontar els problemes amb una visió holística i integradora, tant pel que fa als factors determinants de la salut i les malalties respiratòries, com dels mètodes diagnòstics, d'atenció i tractament dels pacients.

 • Adquirir i desenvolupar habilitats que permetin generar coneixements útils per ser més tard transferits als àmbits de l'atenció sanitària i de la salut pública respiratòries.

 • Desenvolupar habilitats per al treball multidisciplinari d'investigació en Medicina Respiratòria.

Perfil de competències específiques
 •  Plantejar les hipòtesis de recerca i utilitzar les eines adequades amb una apropiada integració dels diferents nivells de coneixement.

 • Donar una visió interdisciplinària, aprofundida i actualitzada dels coneixements necessaris per al desenvolupament dels àmbits professionals i de recerca en biomedicina respiratòria.

 • Assimilar els valors relacionats amb la bioètica. Introduir els aspectes legals relacionats amb la investigació i l'atenció al malalt respiratori.

 • Desenvolupar tasques professionals en el camp específic de recerca.

 • Preparar-se per als futurs estudis de Doctorat, nacional i internacional.

 • Conèixer quines són les eines diagnòstiques, d'avaluació funcional i terapèutiques en el camp de les malalties respiratòries.

 • Conèixer la problemàtica del malalt dins dels dispositius assistencials adequats, així com els fluxos apropiats .

Perfil de competèncias transversals

L'estudiant haurà de demostrar estar capacitat per:

 

 •  Desenvolupament personal i manteniment de la competència professional.

 • Capacitat d'autoavaluació i reconeixement de la necessitat de la millora personal contínua, per reconèixer les limitacions pròpies i per treballar en equips multidisciplinaris, establint sinergies.

En acabar el Màster, els estudiants hauran adquirit les habilitats i competències següents:
 
 • Identificar i prioritzar els problemes més importants dels malalts respiratoris.

 • Generar projectes d'investigació bàsica, de transferència i/o clínica en relació a aquests problemes.

 • Conèixer la instrumentació, procediments i tècniques més habituals d'ús a l'atenció als malalts respiratoris, així com els mètodes per desenvolupar, implementar i avaluar aquests instruments i tècniques.

 • Conèixer els fonaments de l'ètica en la investigació de les malalties respiratòries.

 • Desenvolupar tasques professionals en el camp de la investigació biomèdica. Elaborar i executar un projecte de recerca en l'àmbit de la salut i les malalties respiratòries.

 • Mostrar habilitat per interaccionar i intercanviar informació amb professionals d'altres disciplines relacionades amb la recerca en malalties respiratòries.

 • L'ús pertinent de tecnologies de la informació i la comunicació també serà un aspecte important.

 • El desenvolupament d'habilitats per a integrar nous coneixements i articular-los en el procés de presa de decisions, així com la integració dels elements de bioètica en aquest procés serà també un punt essencial de la formació.

Contacta amb nosaltres
Socialitza't amb nosaltres

Facultat de Medicina, UB

Facultat de Ciències de la Salut i la Vida, UPF

Facultat de Medicina, UAB

 

Coordinador de l'especialitat

d'Investigació en Medicina Respiratòria:

Dr. Isabel Blanco

 

Contacte:

Julio Mas / Carme Hernández / Isabel Blanco (jmas1@clinic.cat)

(+34) 93 227 30 40

 • w-facebook
 • Twitter Clean

Endorsed by SEPAR: